Stołówka szkolna, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach

Szkoła Podstawowa w Sejnach

im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"STOŁÓWKA SZKOLNA - (aktualizacja - 28.09.2017)

Szkoła Podstawowa
im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach
ul. Wojska Polskiego 64 16-500 Sejny
tel. 87 516 22 64

Wpłaty za dożywianie przyjmowane będą do 10-go każdego miesiąca na konto:
BS Rutka Tartak 33 9367 0007 0010 0018 4856 0001
lub w szkole pokój 35 (intendent) w godz. 7.00 – 15.00.
Proszę o wpisanie w tytule wpłaty: szkoła, klasa, nazwisko i imię dziecka, za jaki miesiąc.

Brak wpłaty w terminie powoduje skreślenie z listy żywienia.

Nieobecność na obiadach z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie (87 5162 264) z jednodniowym wyprzedzeniem. Tylko na tej podstawie będzie dokonane odliczenie.

W razie rezygnacji z obiadów należy natychmiast powiadomić intendenta (w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego).

W przeciwnym razie dziecko jest traktowane jako korzystające z wyżywienia – koszty ponoszą rodzice lub opiekunowie.

Opłata za miesiąc:
- wrzesień wynosi 52,50 zł. obowiązkowo płatne do 08.09.2017 r.
- październik wynosi 70,00 zł. płatne do 10.10.2017 r.
- listopad wynosi 73,50 zł. płatne do 10.11.2017 r.
- grudzień wynosi 56,00 zł. płatne do 08.12.2017 r.

do góry


Szkoła Podstawowa w Sejnach, administrator: Joanna Milewska od wrzesień 2008,
Laura Sikorska i Alicja Staśkiel (zast. w roku szk. 2014/2015)